otherpages pic

Qëllimi dhe objektivat

Qëllimi

  • Të mbështesë modernizimin, afrimin dhe ndërkombëtarizmin e vendeve partnere në fushën e edukimit të lartë .
  • Të kontribojë në bashkëpunimin ndërmjet vendeve të BE dhe vendeve partnere (si dhe midis vetë Vendeve Partnere)

Objektivat të përgjithëshme

  • Të përmirësojë cilësinë në edukimin e lartë në shërbim të tregut të punës dhe shoqërisë.
  • Të pëmirësojë nivelin e pregatitjes dhe aftësive në institucionet e arsimit të lartë duke zhvilluar programe edukimi të reja dhe innovative
Edukimi në Rajonin e Ballkanit Perëndimor do të zgjerohet me kurrikula, kurse, material mësimore, mjete dhe metodologji të reja, të përditësuara dhe të miratuara / akredituara nëpërmjet mënyrave akademike më fleksibile, efikase dhe kosto efektive dhe trajnimit profesional për nevojat gjithnjë në rritje të tregut të punës në fushën e cilësisë së mjedisit dhe kontrollit dhe sigurisë ushqimore.

Aksesi i hapur i platformës NETCHEM siguron forcimin dhe zgjatjen e marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe IAL-ve partnere dhe ndërmarrjeve.

Objektivat specifike

  • Të zhvillojë dhe të përdorë faqe online të aksesueshme nga laboratorët analitikë instrumental (WARIAL) në fushën e mjedisit dhe kontrollit dhe sigurisë ushqimore (EFSC)
  • Të trajnojë stafin akademik të universiteteve në përdorimin e WARIAL dhe OER për pregatitjen e kurseve ne EFSC

Të zhvillojë kurse MSc/PhD në fushën e mjedisit dhe ushqimit duke përdorur WARIAL dhe OER

Të zhvillojë kurse të zhvillimit professional të vazhduar në përputhje me nevojat reale të kompanive dhe laboratorëve ne fushën EFSC

Të zhvillojë sistemin SQL për monitorimin e indikatorëve të cilësisë në EFSC, studime të vecanta dhe diskutimprofesional ne forume.